Permis B i B+E


PERMÍS B


Es pot obtenir a partir dels 18 anys (encara que es poden presentar a l'examen teòric 3 messos abans de tenir els 18)

Autoritza a conduir:

 • Automòbils que no excedeixin els 3500Kg de MMA que no puguin transportar mes de 9 persones, amb el conductor inclòs.
  • Poden arrossegar un remolc que no passi dels 750Kg de MMA
  • Poden arrossegar un remolc de mes de 750Kg de MMA si el conjunt nom excedeix els 4,250Kg
  • Si el remolc supera els 750Kg i el conjunt passa de 3500Kg es necessari superar una proba de control d’aptituds i comportaments o una formació.
 • Ciclomotors
 • Si te una antiguitat superior a tres anys pot conduir motocicletes de las que autoritza a conduir el permís de la classe A1, nomes pel territori nacional (motocicletes amb una cilindrada màxima de 125cm3)
 • Vehicles per persones amb mobilitat reduïda
 • Tricicles de motor (No es poden conduir els de mes de  15kW fins al 21 anys complerts)
 • Quadricicles de motor
 • Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts que la seva velocitat màxima autoritzada no sigui superior a 40Km/h i la seva MMA no sigui superior a 3500Kg. El nombre de persones transportades no pot ser superior a 9, conductor inclòs.
 • Vehicles especials agrícoles propulsats o els seus conjunts.

 Proves a realitzar:

 • Examen teòric comú
 • Examen de circulacióPERMIS B+E 

Es pot obtenir a partir dels 18 anys

Autoritza a conduir:

Es poden conduir vehicles acoplats formats per automovils que autoritzen a conduir el Permís B i un remolc amb MMA autoritzada que excedeixi dels 750Kg, sempre i quan el conjunt no pugui ser conduit amb el Permís B. El remolc no pot pesar mes de 3.500Kg.

Proves a realitzar:

 • Examen teòric específic
 • Examen de maniobres
 • Examen de circulació