CAP (Certificat d'Aptitud Professional)

La Directiva 2003/59/CE, de Parlament Europeu i del Consell, de 15 de juliol de 2003, amb l’aprovació de Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, s’estableix una formació obligatòria per a determinats conductors professionals.

El Certificat d’Aptitud Professional (C.A.P)  té com a objectiu professionalitzar als conductors, oferint una visió més amplia de les tasques que es realitzen en el sector de transport. Es tracta d’una autorització complementaria del permís de conducció, per ampliar la formació que s’adquireix en aquest.

PER A QUI ÉS OBLIGATORI ?

La nova formació  obligatòria és necessària per a la conducció per vies públiques de vehicles d’empreses, siguin de transport públic o privat, establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea, per les que resulti obligatori estar en possessió dels permisos professionals:

 • Transport de mercaderies (permisos C1, C1+E, C, C+E)*
 • Transport de viatgers ( permisos D1, D1+E, D, D+E)*

(*amb algunes exempcions)

QUINS TIPUS DE CURSOS D’OBTENCIÓ DE C.A.P HI HA?

El contingut global del programa està dirigit a millorar la consciència i la responsabilitat del conductors en front de  la seguretat viària, a més d’assegurar el domini de tots els coneixements teòrics i pràctics que comporta l’ ofici.

 • Aquest col·lectiu de professionals requereix la màxima qualificació que garanteix una conducció segura, eficaç i eficient

 S’hauria de diferenciar dos tipus de cursos per a l’ obtenció del  C.A.P

 • El curs C.A.P de qualificació inicial
 • El curs C.A.P de qualificació contínua

COM ÉS EL CURS D’OBTENCIÓ DEL CAP (QUALIFICACIÓ INICIAL)?

El curs d’obtenció que es realitzarà en el nostre centre, serà el de modalitat accelerada, 140 hores.

Un cop finalitzat el curs de formació, els aspirants a l’obtenció del certificat C.A.P. hauran de superar, en un termini de 6 mesos comptats des d’aquesta finalització, un examen de tipus test que versarà sobre el contingut de les matèries apreses en aquets cursos.

COM ÉS EL CURS DE RENOVACIÓ DEL CAP (FORMACIÓ CONTÍNUA)?

La formació contínua consta d’un curs de 35 h, que s’ha d’anar repetint cada 5 anys i sense examen oficial.

Estaran exempts d’obtenir la qualificació inicial,  els conductors que siguin titulars dels permisos D1,D,C1,C, abans de l’entrada en vigor del Reial Decret  i hauran de realitzar  cursos de formació contínua tots aquells conductors titulars dels permisos:

 • D1-D amb data anterior a l’11 setembre de 2008
 • C1-C amb data anterior a l’11 setembre de 2009

Per a ells s’estableix un sistema esglaonat de 5 anys en funció de l’últim dígit del DNI.

Titulars de permisos D1-D amb DNI acabat en:

 • 7 o 8 abans del 10 setembre 2014
 • 9 o 0 abans del 10 setembre 2015

Titulars de pemisos C1-C amb DNI acabat en:

 • 5 o 6 abans del 10 setembre 2014
 • 7 o 8 abans del 10 setembre 2015
 • 9 o 0 abans del 10 setembre 2016